Skip to content Skip to footer

SPELLENCLUB DE STRUIKROVER

FEITELIJKE VERENIGING – STATUTEN

(VERSIE 2017-02-09)

Artikel 1 – naam, zetel en duur

1.1      De vereniging draagt de naam “Spellenclub De Struikrover”.

1.2          De vereniging heeft het statuut van feitelijke vereniging.

1.3          De zetel van de vereniging is gevestigd op het adres van de voorzitter.

1.4          De vereniging is opgericht op 25-11-2010 voor onbepaalde duur.

1.5          De vereniging is opgericht zonder beroepsdoeleinden of winstoogmerk.

1.6          De vereniging is apolitiek en zonder religieuze of filosofische overtuigingen.

Artikel 2 – doel

2.1      De vereniging heeft tot doel het promoten en stimuleren van bord- en gezelschapsspellen in Deinze en omstreken.

2.2      Zij tracht dit doel te bereiken op verschillende manieren en via diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

  • Organiseren van spelavonden, speldagen, spellenbeurzen, spellenevenementen, …
  • Participeren aan en organiseren van tornooien en wedstrijden van bord- en gezelschapsspellen, zowel binnen de vereniging als erbuiten.
  • Bijwonen en bezoeken van spellenbeurzen, spellenevenementen, spellendagen, …
  • Verspreiden van informatie i.v.m. bord- en gezelschapsspellen.

Artikel 3 – leden, lidmaatschap en bijdragen

3.1      Slechts fysieke personen kunnen lid worden van de vereniging.

3.2      De vereniging telt 2 soorten leden:

3.2.1   Gewone leden (passieve leden) zijn personen die interesse vertonen in de activiteiten van de vereniging.

3.2.2   Steunende leden (actieve leden) zijn personen die een geldende steunkaart hebben aangekocht. Deze steunkaarten zijn telkens geldig voor 12 evenementen.

3.3      Zowel actieve leden als passieve leden kunnen de activiteiten van de vereniging bijwonen.

3.4      Alle leden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging door

middel van een elektronische mailing lijst, website en facebookpagina.

3.5      Alle belangrijke informatie wordt verspreid en beschikbaar gesteld via de website en facebookpagina van de vereniging.

3.6      Personen worden ingeschreven als gewoon lid door het opgeven van hun naam en eventueel E-mail adres aan de secretaris van de vereniging.

3.6.1   Gewone leden betalen geen lidgeld, maar wel een bijdrage voor het bijwonen van de activiteiten die de vereniging organiseert.

3.6.2   De bijdrage van gewone leden voor deelname aan de lopende activiteiten van de vereniging worden vóór het begin van de activiteiten vastgelegd door het bestuur.

3.6.3   Bepaalde activiteiten, initiatieven en diensten van de vereniging kunnen niet toegankelijk of beschikbaar zijn voor gewone leden.

3.6.4   De activiteiten, initiatieven en diensten van de vereniging die niet toegankelijk of beschikbaar zijn voor gewone leden worden op voorhand vastgelegd door het bestuur.

3.6.5   Een gewoon lidmaatschap is van onbepaalde duur.

3.6.6   Een gewoon lidmaatschap kan op elk moment door de betrokken persoon gratis met onmiddellijke ingang worden opgezegd door kennisgave aan de secretaris.

3.7      Personen worden ingeschreven als steunend lid door het betalen van het lidgeld aan de penningmeester van de vereniging, met opgave van hun naam, adres en eventueel E-mailadres aan de secretaris van de vereniging.

3.7.1   Een steunend lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.7.2   Een steunend lidmaatschap is geldig voor 12 evenementen van de vereniging.

3.7.3   De bijdrage voor steunende leden wordt elk jaar in December door het bestuur vastgelegd.

3.7.4   Diverse voordelen en rechten kunnen door de vereniging worden toegekend aan steunende leden.

3.7.5   De activiteiten waartoe de steunende leden gratis toegang hebben alsook de andere voordelen die door de vereniging aan steunende leden worden toegekend, worden op voorhand vastgelegd door het bestuur.

3.7.6   Voor bepaalde activiteiten kan er echter ook aan een steunend lid een deelnamebijdrage worden gevraagd door de vereniging.

3.7.7   De activiteiten waarbij de steunende leden een bijdrage moeten betalen, worden voorafgaandelijk aan de activiteit vastgelegd door het bestuur.

3.7.8   Een steunend lidmaatschap kan door de betrokken persoon onmiddellijk en op elk moment worden opgezegd. Hierbij zal er echter nooit een terugbetaling gebeuren van het reeds betaalde lidgeld.

3.8      In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van de vereniging een gewoon of steunend

lidmaatschap intrekken.

3.8.1   In geval van een steunend lidmaatschap zal de vereniging het lidgeld voor het resterende evenementen aan de betrokken persoon terugbetalen op basis van de maandelijkse lidgeldvergoeding voor de resterende vrije velden op de lidkaart.

3.8.2   De vaste lidgeldvergoeding en de maandelijkse lidgeldvergoeding voor de

resterende gedeeltelijke kalendermaand zullen echter nooit worden terugbetaald.

3.9      Deelnemers aan activiteiten georganiseerd door de spellenclub gaan akkoord met het huishoudelijk reglement opgesteld door het bestuur van de club. Dit huishoudelijk reglement zal tijdens elk evenement ter inzage aanwezig zijn.

3.10   Lidgeld van steunende leden, inkomstgelden van gewone leden en inkomsten van drank worden op volgende rekening gestort: BE36 9370 5853 4581

Deze worden door het bestuur gebruikt om de clubcollectie uit te breiden en de kosten voor het runnen van de club te dekken (huur zaal, drank, …)

Artikel 4 – bestuur

4.1      Het bestuur bestaat uit minimum 3 personen, met uitzondering van een tijdelijke toestand na het ontslag van één of meerdere bestuursleden.

4.2      Volgende functies worden onder de bestuursleden verdeeld:

4.2.1   Voorzitter: Günther Hoogstyn, Sint-Hubertstraat 279, 9800 DEINZE

4.2.2   Ondervoorzitter & webmaster: Joost Billiet, Koornbloemstraat 12, 8570 Vichte

4.2.3  Secretaris: Pedro Tallieu, Grensstraat 19, 8700 TIELT

4.2.4   Penningmeester: Joffrey Le Fevre, Gentbruggekouter 18, 9050 GENTBRUGGE

4.2.5   Logistiek verantwoordelijke: Frederique Heyerick, Bulkendreef 34, 9700 OUDENAARDE

4.3      Deze functies, alsook alle andere taken binnen de vereniging uitgevoerd door bestuursleden of andere leden zijn steeds onbezoldigd.

4.4      Een persoon kan zich wel kandidaat stellen voor meerdere functies, maar kan nooit twee functies tegelijkertijd uitoefenen, met uitzondering van functies als tijdelijke vervanger.

4.5      Het opzeggen of het niet verlengen van het steunend lidmaatschap door een bestuurslid leidt tot een onmiddellijk en automatisch ontslag van het bestuurslid.

4.6      Indien tijdens het lopende kalenderjaar een bestuurslid ontslag neemt, al dan niet in functie, volgt er geen onmiddellijke nieuwe verkiezing.

4.7      Bij het ontslag nemen van de voorzitter, secretaris of schatbewaarder, of het ontbreken van kandidaten voor deze functies, neemt het bestuur hun taak over. Er wordt zo snel mogelijk overgegaan tot verkiezing van een vervanger.

4.8      Een bestuurslid of een bestuurslid in functie kan ontzet worden uit het bestuur, indien dit door een 2/3 meerderheid binnen het bestuur bekrachtigd wordt.

4.9      Een kandidaat-bestuurslid kan tijdens het lopende jaar als bestuurslid worden verkozen, als de betrokkene door ten minste twee bestuursleden wordt voorgedragen, en zijn voordracht door een 2/3 meerderheid binnen het bestuur bekrachtigd wordt.

4.10    Tenminste één maal per trimester wordt er een bestuursvergadering georganiseerd.

Artikel 5 – wijzigingen aan de statuten

5.1      Wijzigingen aan deze statuten kunnen slechts door het bestuur gebeuren.

5.2      Wijzigingen moeten door een 2/3 meerderheid binnen het bestuur bekrachtigd worden.

Artikel 6 – ontbinding

6.1      Een ontbinding van de vereniging moet steeds door een 2/3 meerderheid van het bestuur bekrachtigd worden.

6.2      Bij ontbinding van de vereniging zullen al haar bezittingen weggeschonken worden aan één of meerdere niet-commerciële feitelijke verenigingen of vzw’s welke een gelijkaardig doel uitdragen als de vereniging.

6.3      Het bestuur zal deze verenigingen na een grondige selectie aanduiden.

Artikel 7 – slotbepaling

7.1      In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.