Skip to content Skip to footer

Spellenclub De Struikrover – Deinze

Huishoudelijk Reglement

(versie 07/11/2023)

Artikel 1 – naam, zetel en duur

1.1. De zetel van de vereniging is gevestigd te Sint-Hubertstraat , 9800 DEINZE

Artikel 2 – leden, lidmaatschap en bijdragen

2.1. Bijdragen voor gewone leden voor activiteiten zijn als volgt:

2.1.1. een bijdrage van 2 EUR voor het bijwonen van de clubavonden.

2.1.2. een bijdrage van 2 EUR voor het bijwonen van de spellendagen.

2.2. De jaarlijkse bijdrage voor steunende leden is als volgt samengesteld:

2.2.1. een vaste vergoeding van 10,00 EUR.

2.2.2. Het lidmaatschap telt voor 12 bezoeken aan de activiteiten van De Struikrover

2.3. Steunende leden hebben volgende rechten en voordelen op activiteiten:

2.3.1. Gratis toegang tot de clubavonden.

2.3.2. Gratis toegang tot de spellendagen.

2.3.3. Ontlenen van spellen uit het spellenarchief van de vereniging volgens het leenreglement, zoals vastgelegd in artikel 5.

2.4.Steunende leden moeten voor volgende activiteiten een bijdrage betalen, die voorafgaand aan de activiteit vastgelegd wordt door het bestuur.

Artikel 3 – bestuur

3.1. De taak van de voorzitter en/of ondervoorzitter bestaat uit de vergaderingen te leiden, de algemene werking te coördineren, initiatieven te nemen waar nodig voor de goede werking van   de vereniging, allerlei door het bestuur geplande activiteiten te organiseren en verbindingspersoon te zijn met en vertegenwoordiging zijn in externe organisaties.

3.2. De taak van secretaris en/of webmaster bestaat erin de administratieve zaken van de vereniging waar te nemen, de briefwisseling te coördineren en te distribueren, de ledenlijst te beheren,  de verslagen van de vergaderingen op te stellen, de goederen en spellen van de vereniging te beheren en te inventariseren en de lijst van uitgeleende spellen te beheren.

3.3. De taak van penningmeester bestaat erin de gelden van de vereniging te beheren, de financiële verrichtingen van de vereniging waar te nemen, de te ontvangen sommen in te zamelen, de facturen en onkostennota’s uit te betalen, de boekhouding bij te houden en indien gevraagd voor te leggen op bestuursvergaderingen, en een jaarlijks samenvattend verslag uit te brengen van de financiële toestand aan alle bestuursleden.

Artikel 4 – lopende activiteiten

4.1. De vereniging zal steeds volgende lopende activiteiten organiseren:

4.1.1. Een clubavond met de aanwezigheid van de clubcollectie op de 2e vrijdagavond van elke maand, welke spellen aanwezig zijn wordt door het bestuur bepaald of worden door leden op voorhand aangevraagd via de gekende kanalen.

4.1.2. Een clubavond (zonder eventueel een introductie van een bord- of gezelschapsspel) sporadisch op niet vooraf vastgelegde tijdstippen (bepaald door het bestuur), waarbij het herspelen van bestaande bord- en gezelschapsspel als doelstelling wordt vooropgesteld.

4.2. Hiernaast kan de vereniging nog verschillende andere activiteiten organiseren, welke door het bestuur moeten worden bekrachtigd.

4.3 De activiteiten en evenementen zijn steeds onder eigen gezag en verantwoordelijkheid van de deelnemers. Zij zijn zelf aansprakelijk voor fouten en gebeurlijke ongevallen (gemeen recht).

Artikel 5 – spellencollectie en ontleningen

5.1. Als ondersteuning van deze activiteiten zal de vereniging elk jaar met een kritische blik door de spellencollectie gaan en deze aanvullen met een aantal nieuwe spellen. Ook zullen jaarlijks spellen de collectie verlaten zodat er ten alle tijde een mooi aanbod is.

5.2. De aangekochte spellen worden bewaard bij de bestuursleden van de club en in onze vaste zaal.

5.3. Bepaalde spellen kunnen door het bestuur van de club worden uitgesloten van ontlening.

5.4. De leenperiode loopt maximaal tot vóór het begin van de spellenavond volgend op het begin van de ontlening en de vergoeding voor het ontlenen van een spel bedraagt 1,00 euro per maand.

5.5. Ontleende spellen kunnen steeds vóór het einde van de maximale leenperiode teruggebracht worden door afgifte aan een bestuurslid.

5.6. Ontleende spellen blijven ten alle tijden eigendom van de vereniging.

5.7. De ontlener wordt geacht zorg te dragen voor het ontleende materiaal zoals een goede huisvader/huismoeder.

5.8. Ontleende spellen worden geacht volledig te zijn ontvangen door de ontlener, die bij gebrek hieraan onmiddellijk en maximaal binnen de 24 uur een bestuurslid hiervan op de hoogte moet  brengen.

5.9. Ontleners blijven verantwoordelijk voor het ontleende materiaal, ook indien dit materiaal zonder onafhankelijke controle in het geassocieerde lokaal is teruggebracht. Slechts nadat het materiaal door een onafhankelijk bestuurslid is gecontroleerd of na een volgende ontlening van het materiaal, wordt de verantwoordelijkheid overgedragen op de vereniging, respectievelijk de nieuwe ontlener.

5.10. Bij gedeeltelijk of volledig verlies, diefstal of schade aan het ontleende spelmateriaal is de ontlener verantwoordelijk voor het herstel van de schade of de vervanging van het ontleende materiaal.

5.11. Bij gedeeltelijk of volledig verlies, diefstal of schade aan materiaal van de vereniging op clubavonden is de dader(s) en/of betrokkene(n) verantwoordelijk voor het herstel van de schade of de vervanging van het betreffende materiaal.

5.12. Bij vervanging door een nieuw exemplaar door de betrokkene zoals bepaald in artikel 5.10 en 5.11, wordt het beschadigde of onvolledige exemplaar eigendom van de betrokkene.

5.13. Indien steunende leden de maximale leenperiode zoals vastgelegd in artikel 5.5 niet respecteren, kan het bestuur een sanctie nemen, welke kan bestaan uit maar niet beperkt wordt door volgende opsomming: waarschuwing, boete ten bedrage van een bijdrage op een clubavond zoals bepaald in artikel 2.1.1, verbod op verdere uitlening.

5.14. Indien leden de in artikel 5.10 en 5.11 gestelde voorwaarden niet naleven, kan het bestuur een sanctie nemen, welke kan bestaan uit maar niet beperkt wordt door volgende opsomming: waarschuwing, boete ten bedrage van de aanschafwaarde of vervangwaarde van het volledige betrokken spel of de ontbrekende delen, verbod op verdere uitlening, intrekking van lidmaatschap, verbod op bijwonen van clubavonden.

5.15. De spellen worden enkel uitgeleend aan steunende leden.

5.16. Het bestuur behoudt ten allen tijde het recht om spellen niet uit te lenen.

Artikel 6 – bepalingen naar aanleiding van de vrijwilligerswet

6.1. De vereniging heeft zoals voorzien in de wet geen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, ongevallen, rechtsbijstand of andere verzekering afgesloten voor haar vrijwilligers.

6.2. De vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de vereniging doen dit steeds onder hun eigen gezag en verantwoordelijkheid, en zijn zelf aansprakelijk voor fouten en gebeurlijke ongevallen (gemeen recht). De vrijwilligers moeten dus zichzelf verzekeren voor hun eigen aansprakelijkheid, door bijvoorbeeld een beroep te doen op hun verzekering privé-leven (familiale verzekering).

6.3. Vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de vereniging doen dit steeds onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.

6.4. Vrijwilligers zijn wat betreft persoonlijke informatie aan de geheimhoudingsplicht gehouden, zoals bedoeld in artikel 458 van het strafwetboek. Vrijwilligers die zich ten dienste stellen van de vereniging doen dit steeds met inachtname van de regels inzake discretie en beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de vereniging, en zijn gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.

6.5. Samen met de statuten van de vereniging voldoet dit artikel aan de bepalingen over de informatieplicht, volgens de wet van 3 juli 2005 (en aanvullingen) betreffende de rechten van de vrijwilligers (Belgisch Staatsblad 29 Augustus 2005).

Artikel 7 – wijzigingen aan het huishoudelijk reglement

8.1. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement kunnen slechts door het bestuur gebeuren

8.2. Wijzigingen aan dit huishoudelijk reglement moeten door een absolute meerderheid van het bestuur bekrachtigd worden.

Artilel 8 – Nieuwsbriefinschrijving en Privacy Policy

9.1 inschrijven op onze nieuwsbrief is volledig optioneel en kan via onze website of facebook pagina.

9.2 Bij het inschrijven van de nieuwsbrief wordt verondersteld dat het huishoudelijk reglement is doorgenomen met daarin de specifieke bepalingen omtrent de nieuwsbrief.

9.3 De gegevens die u hier nalaat wordt enkel door ons gebruikt om de nieuwsbrief te versturen en zullen dus niet worden gedeeld met derden, noch worden doorverkocht.

9.4 u kan zich ten alle tijde uitschrijven mocht u op een later tijdstip geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrieven.

9.5 Spellenclub De Struikrover gebruikt de door u opgegven informatie voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Deze worden verstuurd naar aanleding van onze maandelijke spelavonden of andere evenementen

artikel 9 – slotbepaling

9.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of twijfel over laat, beslist het bestuur.